Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

 

Czas trwania nauki:


3 lata

Kwalifikacje:


BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Nauczysz się m.in.:


- wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
- wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
- wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
- wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Będziesz mógł pracować w:


- przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych
- warsztatach rzemieślniczych
- administracji obiektów budowlanych.


Możesz prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.