Niepubliczne Szkoły na Helenówku

Szkoły Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży

Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.

 

 

 

Zasadnicza Szkoła zawodowa

Zdobądź kwalifikacje zawodowe i zacznij zarabiać. Od września Szkoła Branżowa

Liceum Ogólnokształcące

Nie wiesz jeszcze co chcesz robić w przyszłości - przygotuj się na studiowanie i zdaj maturę.

Technikum zawodowe

Dobre kwalifikacje zawodowe i matura. Technikum umożliwi Ci to wszystko.

Gimnazjum

Miałeś trudności w szkole, pomożemy Ci, ucz się i praktykuj do przyszłego zawodu.

 

Ostatnie NewsY

30

Kwiet.

W niedzielę, ostaniego kwiet­nia, w Parku Etno­graficznym w Tokarni odbyła się VI edy­cja konkursu Świę­tokrzyski Mis­trz Kuchni. Konkur­sowi prze­wod­niczyli znani kucharze: Teo Vafidis i Robert Sowa. Więcej

15

Marz.

15 marca 2017r. w Zes­pole Szkół Prze­mysłu Spoży­w­czego w Kiel­cach odbyła się druga edy­cja konkursu Świę­tokrzyski Talerz Młodego Kucharza. Do finału konkursu zak­wal­i­fikowało się jedynie 10 uczniów, w tym aż dwóch z naszej szkoły: Mar­ian Wąchała z klasy III oraz Adam Gajdka z klasy IIID.

14

Marz.

14 marca odbył się II etap — wojew­ódzki Ogólnopol­skiej Olimpiady Wiedzy o Ubez­pieczeni­ach Społecznych, w którym wzięła udział trzyosobowa drużyna Niepub­licznej Zasad­niczej Szkoły Zawodowej w składzie: Ewa Kozieł (klasa 3 a), Dawid Kos­mala (klasa 3 c), Dominik Wój­ci­cki (klasa 3 c). Nasi uczniowie wys­tąpili w gronie 20 najlep­szych zespołów ze szkół z całego wojew­ództwa i jako jedyni reprezen­towali zasad­niczą szkołę zawodową
 
8

Marz.

Rewela­cyjna wiado­mość. Nasi uczniowie zak­wal­i­fikowali się do kole­jnego etapu Ogólnopol­skiej Olimpiady Wiedzy o Ubez­pieczeni­ach Społecznych dys­tan­su­jąc tym samym uczniów z innych kielec­kich szkół. Nasza szkoła znalazła się na liś­cie final­istów jako jedyna szkoła zawodowa w wojew­ództwie
8

Marz.

Młodzież naszej szkoły ucz­ciła pamięć Żołnierzy Wyk­lę­tych uczest­nicząc w kon­cer­cie „Waszej Pamięci Żołnierze Wyk­lęci”.

Jakość Nauczania

 

 

 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach jest organem prowadzącym Niepubliczne Szkoły dla Młodzieży z uprawnieniami szkół publicznych.
W budynkach przy ul. Helenówek 2 i 4 w Kielcach uczy się obecnie młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy, Liceum Ogólnokształcego, Technikum

 

Czytaj więcej...

Nasze Atuty

 • Święt­nie wyposażone pracownie.
 • Wspani­ała, doświad­c­zona kadra nauczycielska.
 • Siedemnastoletnia tradycja.
 • Indy­wid­u­alne pode­jś­cie do ucznia.
 • Prak­tyki u pra­co­daw­ców i w cechu rzemiosł z którym szkoła blisko współpracuje.
 • Możli­wości rozwi­ja­nia zainteresowań.
 • Możli­wość zdoby­cia dodatkowych umiejęt­ności i kwal­i­fikacji dzięki szkole­niom i kursom.
 • Wyna­grodze­nie miesięczne za prak­ty­czną naukę zawodu.
 • Praktyki zagraniczne

O nas

 

Firma

 

 • Stowarzyszenie
 • Regulaminy i statuty

 

 


 

Odwiedź też strony powyżej.