Niepub­liczne Szkoły na Helenówku

Szkoły Sto­warzyszenia na Rzecz Akty­wiz­a­cji Zawodowej i Pomocy Młodzieży

Joomla 1.7 NivoSlider devel­oped by NewJoom­laTem­plates in col­lab­o­ra­tion with best web host­ing reviews and ratings.

Zasad­nicza Szkoła zawodowa

Zdobądź kwal­i­fikacje zawodowe i zacznij zara­biać. Od wrześ­nia Szkoła Branżowa

Liceum Ogól­nok­sz­tałcące

Nie wiesz jeszcze co chcesz robić w przyszłości — przy­go­tuj się na stu­diowanie i zdaj maturę.

Tech­nikum zawodowe

Dobre kwal­i­fikacje zawodowe i matura. Tech­nikum umożliwi Ci to wszystko.

Gim­nazjum

Miałeś trud­ności w szkole, pomożemy Ci, ucz się i prak­tykuj do przyszłego zawodu.

Ostat­nie NewsY

30

Kwiet.

W niedzielę, ostaniego kwiet­nia, w Parku Etno­graficznym w Tokarni odbyła się VI edy­cja konkursu Świę­tokrzyski Mis­trz Kuchni. Konkur­sowi prze­wod­niczyli znani kucharze: Teo Vafidis i Robert Sowa. Więcej

15

Marz.

15 marca 2017r. w Zes­pole Szkół Prze­mysłu Spoży­w­czego w Kiel­cach odbyła się druga edy­cja konkursu Świę­tokrzyski Talerz Młodego Kucharza. Do finału konkursu zak­wal­i­fikowało się jedynie 10 uczniów, w tym aż dwóch z naszej szkoły: Mar­ian Wąchała z klasy III oraz Adam Gajdka z klasy IIID.

14

Marz.

14 marca odbył się II etap — wojew­ódzki Ogólnopol­skiej Olimpiady Wiedzy o Ubez­pieczeni­ach Społecznych, w którym wzięła udział trzyosobowa drużyna Niepub­licznej Zasad­niczej Szkoły Zawodowej w składzie: Ewa Kozieł (klasa 3 a), Dawid Kos­mala (klasa 3 c), Dominik Wój­ci­cki (klasa 3 c). Nasi uczniowie wys­tąpili w gronie 20 najlep­szych zespołów ze szkół z całego wojew­ództwa i jako jedyni reprezen­towali zasad­niczą szkołę zawodową
8

Marz.

Rewela­cyjna wiado­mość. Nasi uczniowie zak­wal­i­fikowali się do kole­jnego etapu Ogólnopol­skiej Olimpiady Wiedzy o Ubez­pieczeni­ach Społecznych dys­tan­su­jąc tym samym uczniów z innych kielec­kich szkół. Nasza szkoła znalazła się na liś­cie final­istów jako jedyna szkoła zawodowa w wojew­ództwie
8

Marz.

Młodzież naszej szkoły ucz­ciła pamięć Żołnierzy Wyk­lę­tych uczest­nicząc w kon­cer­cie „Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci”.

Jakość Naucza­nia

Świę­tokrzyskie Sto­warzysze­nie Na Rzecz Akty­wiz­a­cji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kiel­cach jest organem prowadzą­cym Niepub­liczne Szkoły dla Młodzieży z uprawnieni­ami szkół pub­licznych.
W budynkach przy ul. Helenówek 2 i 4 w Kiel­cach uczy się obec­nie młodzież Zasad­niczej Szkoły Zawodowej, Gim­nazjum z klasami przys­pos­abi­a­ją­cymi do pracy, Liceum Ogól­nok­sz­tałcego, Technikum

Czy­taj więcej…

Nasze Atuty

  • Święt­nie wyposażone pracownie.
  • Wspani­ała, doświad­c­zona kadra nauczycielska.
  • Siedem­nas­to­let­nia tradycja.
  • Indy­wid­u­alne pode­jś­cie do ucznia.
  • Prak­tyki u pra­co­daw­ców i w cechu rzemiosł z którym szkoła blisko współpracuje.
  • Możli­wości rozwi­ja­nia zainteresowań.
  • Możli­wość zdoby­cia dodatkowych umiejęt­ności i kwal­i­fikacji dzięki szkole­niom i kursom.
  • Wyna­grodze­nie miesięczne za prak­ty­czną naukę zawodu.
  • Prak­tyki zagraniczne