Niepub­liczne Szkoły na Helenówku

Szkoły Sto­warzyszenia na Rzecz Akty­wiz­a­cji Zawodowej i Pomocy Młodzieży

Joomla 1.7 NivoSlider devel­oped by NewJoom­laTem­plates in col­lab­o­ra­tion with best web host­ing reviews and ratings.

Zasad­nicza Szkoła zawodowa

Zdobądź kwal­i­fikacje zawodowe i zacznij zarabiać.

Liceum mundurowe /​cywilne

Intere­suje cię zawodowa służba wojskowa — przy­go­tuj się na nią i zdaj maturę.

Tech­nikum zawodowe

Dobre kwal­i­fikacje zawodowe i matura. Tech­nikum umożliwi Ci to wszys­tko. Klasy cywilne i mundurowe

Gim­nazjum

Miałeś trud­ności w szkole, pomożemy Ci, ucz się i prak­tykuj do przyszłego zawodu.

Ostat­nie NewsY

30

Maj.

Niek­wes­t­ionowany mis­trz sztuki kuli­narnej, szef kuchni i kry­tyk kuli­narny, Kurt Scheller goś­cił w piątek w naszej szkole w Kiel­cach.
5

Maj.

Po raz pier­wszy w naszej szkole został zor­ga­ni­zowany konkurs Edukacji dla Bez­pieczeństwa i Pier­wszej Pomocy.
18

Paźdz

Znamy lau­re­atów konkursu „Pomysł na biznes” orga­ni­zowanego przez Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Świę­tokrzyskiego. Uczniowie naszej szkoły kole­jny raz okazali się bezkonkuren­cyjni, kreaty­wni i pro­fesjon­alni w tym, co robią.
9

Stycz.

Właśnie się dowiedzieliśmy, iż uczniowie tech­nikum żywienia oraz zsz o tym pro­filu będą wkrótce mogli rozwi­jać swoje umiejęt­ności w trak­cie prak­tyk zagranicznych w Rim­ini we Włoszech.
4

Wrzes.

Fan­tasty­czna wiado­mośc dla uczniów klas o pro­filu fryz­jer­skim. Szkoła otrzy­mała dofi­nan­sowanie na real­iza­cję dwu­ty­god­niowych prak­tyk zagranicznych w Lon­dynie (Anglia). Na prak­tyki w najbliższym roku szkol­nym wyjedzie 40 osób

Jakość Naucza­nia

Świę­tokrzyskie Sto­warzysze­nie Na Rzecz Akty­wiz­a­cji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kiel­cach jest organem prowadzą­cym Niepub­liczne Szkoły dla Młodzieży z uprawnieni­ami szkół pub­licznych.
W budynkach przy ul. Helenówek 2 i 4 w Kiel­cach uczy się obec­nie młodzież Zasad­niczej Szkoły Zawodowej, Gim­nazjum z klasami przys­pos­abi­a­ją­cymi do pracy, Liceum Ogól­nok­sz­tałcego, Technikum

Czy­taj więcej…

Nasze Atuty

  • Święt­nie wyposażone pracownie.
  • Wspani­ała, doświad­c­zona kadra nauczycielska.
  • Czter­nas­to­let­nia tradycja.
  • Indy­wid­u­alne pode­jś­cie do ucznia.
  • Prak­tyki u pra­co­daw­ców i w cechu rzemiosł z którym szkoła blisko współpracuje.
  • Możli­wości rozwi­ja­nia zainteresowań.
  • Możli­wość zdoby­cia dodatkowych umiejęt­ności i kwal­i­fikacji dzięki szkole­niom i kursom.
  • Wyna­grodze­nie miesięczne za prak­ty­czną naukę zawodu.
  • Prak­tyki zagraniczne